bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Og?oszenie z dnia 16.11.2015

16.11.2015

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwa?kach zawiadamia, i? na podstawie art 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r o Inspekcji Weterynaryjnej w zwi?zku z niemo?no?ci? wykonania ustawowych zada? Inspekcji zamierzam na rok 2016 na terenie miasta i powiatu Suwa?k:

 1. Wyznaczy? lekarzy weterynarii nieb?d?cych pracownikami Inspekcji do:
  • szczepie? ochronnych lub bada? rozpoznawczych
  • sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu, targowiskami zwierz?t
  • badanie zwierz?t umieszczanych na rynku przeznaczonych do wywozu oraz wystawienia ?wiadectw zdrowia
  • sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierz?t
  • sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mi?sa i wystawianiem wymaganych ?wiadectw zdrowia
  • sprawowanie nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem produktów mleczarskich
  • pobieranie próbek do bada?
  • bada? laboratoryjnego mi?sa na obecno?? w?o?ni
 2. Wyznaczy? osoby nieb?d?ce pracownikami Inspekcji posiadaj?ce odpowiednie kwalifikacje do wykonywania niektórych czynno?ci pomocniczych:
  • Badanie zwierz?t rze?nych i mi?sa
  • Wykonywanie szczepie? ochronnych i badan rozpoznawczych

Wzór wniosku dost?pny jest na stronie BIP PIW Suwa?ki w zak?adce dokumenty do pobrania >> karty us?ug.
Osoby sk?adaj?ce po raz pierwszy wnioski o wyznaczenie powinny spe?nia? wymagania okre?lone w Rozporz?dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 w sprawie zakresu czynno?ci wykonywanych przez osoby nieb?d?ce pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacje tych osób (Dz.U.2004.89.860).
Przyjmowanie wniosków w sekretariacie PIW Suwa?ki w dniach pn-pt 8.00-14.00 do dnia 9.12.2015.

W zwi?zku z planowan? w roku 2016 zmian? zasad op?acania sk?adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, emeryci i renci?ci ubiegaj?cy si? o wyznaczenie w roku 2016 winni by? zatrudnieni na podstawie umowy o prac? i op?aca? sk?adki do ZUS-u od najni?szego wynagrodzenia (tj. 1850 PLN). Kopie umowy o prac? prosimy do??czy? do wniosku, podstawa prawna: ustawa z dnia 13 pa?dziernika 1998 r o systemie ubezpiecze? spo?ecznych (Dz.U.2015.121)

Opublikował: Marcin Birgiel
Publikacja dnia: 16.11.2015

Dokument oglądany razy: 2191
« inne aktualności