bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zadania

Inspekcja realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierz?t oraz bezpiecze?stwa produktów pochodzenia zwierz?cego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególno?ci przez:

 1. zwalczanie:
  1. chorób zaka?nych zwierz?t, w tym zapobieganie wyst?pieniu, wykrywanie i likwidowanie ognisk tych chorób,
  2. chorób zwierz?t, które mog? by? przenoszone na cz?owieka ze zwierz?cia lub przez produkty pochodzenia zwierz?cego, zwanych dalej "zoonozami", lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywo?uj?cych te choroby;
 2. monitorowanie zaka?e? zwierz?t;
 3. badanie zwierz?t rze?nych i produktów pochodzenia zwierz?cego;
 4. przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierz?t oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;
 5. sprawowanie nadzoru nad:
  1. bezpiecze?stwem produktów pochodzenia zwierz?cego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzeda?y bezpo?redniej,
  2. wprowadzaniem na rynek zwierz?t i ubocznych produktów pochodzenia zwierz?cego,
  3. wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem ?rodków ?ywienia zwierz?t,
  4. zdrowiem zwierz?t przeznaczonych do rozrodu oraz jako?ci? zdrowotn? materia?u biologicznego,
  5. obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierz?t oraz warunkami ich wytwarzania,
  6. wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
  7. przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierz?t,
  8. przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierz?t oraz przemieszczaniem zwierz?t,
  9. przestrzeganiem wymaga? weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymuj?cych zwierz?ta gospodarskie;
 6. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozosta?o?ci chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i ska?e? promieniotwórczych u zwierz?t, w produktach pochodzenia zwierz?cego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierz?t i ?rodkach ?ywienia zwierz?t;
 7. prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;
 8. prowadzenie rejestru zak?adów umieszczaj?cych na rynku produkty pochodzenia zwierz?cego;
 9. Nadawanie weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych podmiotom prowadz?cym dzia?alno?? w zakresie produkcji i transportu produktów pochodzenia zwierz?cego oraz podmiotom prowadz?cym dzia?alno?? nadzorowan? z zakresu:
  1. przewozu zwierz?t,
  2. organizowanie targów, wystaw, pokazów,
  3. obrotu zwierz?tami i ich skupu,
  4. prowadzenia miejsc gromadzenia zwierz?t, odpoczynku lub prze?adunku,
  5. prowadzenia punktu kopulacyjnego,
  6. prowadzenia zak?adu drobiu,
  7. prowadzenia chowu i rozrodu ryb,
  8. prowadzenia schronisk dla zwierz?t,
  9. chowu zwierz?t dzikich utrzymywanych przez cz?owieka,
  10. utrzymywania zwierz?t gospodarskich w celu umieszczania na rynku tych zwierz?t oraz ich produktów,
  11. zbierania i transportowania, przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierz?cego;
 10. kontrole nad prawid?owo?ci? realizacji zada? przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 11. przygotowywanie decyzji w I-ej instancji;
 12. prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zada? oraz sprawozdawczo?ci wynikaj?cej z obowi?zuj?cych przepisów;
 13. wspó?pracowanie z w?a?ciwymi organami administracji rz?dowej i jednostkami samorz?du terytorialnego.
Opublikował: Marcin Birgiel
Publikacja dnia: 20.09.2012
Podpisał: Marcin Birgiel
Dokument z dnia: 20.09.2012
Dokument oglądany razy: 2 773