bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.09.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana układu

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwa?kach

Witamy serdecznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwa?kach. Celem Biuletynu jest zapewnienie sta?ego i powszechnego dost?pu do informacji o dzia?alno?ci Inspektoratu.

W oparciu o ROZPORZ?DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN?TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz.U.07.10.68) oraz zgodnie z ustaw? z 6 wrze?nia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej, ka?dy obywatel ma prawo do informacji o dzia?aniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz decyzjach podejmowanych przez organy w?adzy publicznej. S? one udost?pniane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), który tworz? strony internetowe poszczególnych organów w?adzy oraz innych instytucji zobowi?zanych do prowadzenia takich stron.

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwa?kach zawiera tre?ci posegregowane w dzia?y:

 • Instrukcja korzystania z BIP
 • Aktualno?ci
 • Dane teleadresowe Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwa?kach
 • Regulamin Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwa?kach
 • Status prawny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwa?kach
 • Struktura Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwa?kach
 • Zadania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwa?kach
 • Maj?tek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwa?kach
 • Oferty pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Suwa?kach
 • Zamówienia Publiczne
 • Dokumenty do pobrania
 • Polecane strony
 • Redakcja BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwa?kach
 • Dost?p do Informacji Publicznej
 • Skargi i wnioski
 • Mapa strony
 • Rejestr stron usuni?tych
 • Statystyki BIP
 • Inne informacje

Pragniemy wyrazi? nadziej?, ?e Biuletyn Informacji Publicznej zapewni Pa?stwu przyjazny i efektywny dost?p do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie zwi?zane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesy?anie na adres naszej redakcji.

Aktualności

Ogłoszenie z dnia 21.11.2016

21.11.2016

Ogłoszenie z dnia 21.11.2016

Og?oszenie z dnia 16.11.2015

16.11.2015

Og?oszenie z dnia 16.11.2015

Odpowied? na wniosek o udzielenie informacji publicznej 05/08/2015

05.08.2015

Odpowied? na wniosek o udzielenie informacji publicznej 05/08/2015

Rozporz?dzenie nr 1/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwa?kach z dnia 21 lipca 2015 r. uchylaj?ce rozporz?dzenie w sprawie zwalczania zgnilca ameryka?skiego pszcz?

27.07.2015

Rozporz?dzenie nr 1/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwa?kach z dnia 21 lipca 2015 r. uchylaj?ce rozporz?dzenie w sprawie zwalczania zgnilca ameryka?skiego pszczó?Opublikował: Marcin Birgiel
Publikacja dnia: 20.09.2012
Podpisał: Marcin Birgiel
Dokument z dnia: 20.09.2012
Dokument oglądany razy: 63 958