bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.06.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana układu

Dost?p do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie zosta?a zawarta na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwa?kach, prosimy o przekazanie wniosku o udost?pnienie informacji publicznej na poni?szy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.

Dla u?atwienia zach?camy Pa?stwa do skorzystania z formularza wniosku
o udost?pnienie informacji publicznej przygotowanego.


Nasz adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwa?kach
ul. Utrata 9A
16-400 Suwa?ki

e-mail: suwalki.miw@wetgiw.gov.pl

Udost?pnienie informacji na wniosek nast?puje bez zb?dnej zw?oki, nie pó?niej ni? w terminie 14 dni od dnia z?o?enia wniosku. Je?eli udost?pnienie informacji publicznej we wskazanym terminie b?dzie niemo?liwe, zostaniecie Pa?stwo powiadomieni, o powodach opó?nienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie d?u?szym jednak ni? 2 miesi?ce.

Osob? uprawnion? do udost?pnia informacji publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Suwa?kach jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwa?kach

Jednocze?nie informujemy, ?e ograniczenie dost?pu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji nast?puje w formie decyzji administracyjnej.Opublikował: Marcin Birgiel
Publikacja dnia: 26.06.2013
Podpisał: Marcin Birgiel
Dokument z dnia: 20.09.2012
Dokument oglądany razy: 1 904