bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z BIP

 1. Przegl?danie stron
  1. Aby przegl?da? strony serwisu BIP wybierz z menu po lewej stronie ekranu interesuj?cy Ci? dzia?. Strony BIP publikowane s? w dwóch stopniach zag??bienia - strona i jej podstrony.
  2. Na dole ka?dej strony znajduje si? metryczka (dost?pna po klikni?ciu na ikonce) z informacjami o dacie i autorze dokumentu, dacie publikacji, osobie publikuj?cej, liczbie ods?on dokumentu a tak?e odno?nik do funkcji wydruku strony oraz do rejestru zmian. Ods?ony liczone s? od pierwszej wersji dokumentu. Przegl?danie stron archiwalnych nie wp?ywa na licznik.
 2. Strony systemowe
  1. System obok stron informacyjnych udost?pnia strony systemowe (obowi?zkowe w ka?dym BIP):
  2. Redakcja - wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail)
  3. Mapa strony - dynamicznie generowane drzewo dokumentów
  4. Statystyki - graficzna egzemplifikacja 10 najcz?ciej odwiedzanych dokumentów oraz zbiorcze zestawienie wszystkich dokumentów i ich ods?on
  5. Instrukcja korzystania - niniejszy dokument
  6. Pozosta?e informacje - zbiór informacji na temat sposobu dost?pu do danych publicznych nie uj?tych w BIP
 3. Modu? wyszukiwania
  1. Aby przeszukiwa? serwis BIP nale?y w okienko wyszukiwarki wpisa? szukan? fraz? i klikn?? przycisk lub nacisn?? klawisz "enter". System umo?liwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.
 4. Odno?nik do portalu BIP.gov.pl
  1. Pod g?ównym menu znajduje si? logo BIP b?d?ce odno?nikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl
 5. Rejestr stron usuni?tych
  1. Je?eli jakikolwiek dokument ma zosta? usuni?ty z BIP automatycznie trafi do rejestru stron usuni?tych wraz z adnotacj? o powodzie usuni?cia. Uwaga: usuni?ty dokument mo?e zosta? przywrócony - je?li wi?c dokument by? w rejestrze usuni?tych, a teraz go tam nie ma - to znaczy, ?e zosta? przywrócony.
 6. Modu? zamówie? publicznych (przetargi)
  1. Modu? zamówie? publicznych (przetargi) w BIP zosta? podzielony na cztery cz??ci:
   1. Zamówienia publiczne podlegaj?ce Ustawie o Zamówieniach Publicznych
   2. Zamówienia publiczne niepodlegaj?ce tej Ustawie
   3. Zamówienia publiczne zako?czone (rozstrzygni?te i nie)
   4. Zamówienia publiczne usuni?te (rejestr zamówie? publicznych usuni?tych)
  2. Ka?da zmiana tre?ci og?osze? jest archiwizowana w rejestrze zmian. W tre?ci mo?na umieszcza? grafiki i pliki do pobrania. Pliki te NIE S? archiwizowane w przypadku ich wymiany!
  3. Zamówienia publiczne w ka?dej grupie wy?wietlane s? kolejno jeden pod drugim w pakietach po 15 (stronicowanie). Metryczka dotyczy strony (grupy), metryczka ka?dego zamówienia znajduje si? na stronie konkretnego zamówienia.
  4. Po edycji statystyki ogl?dalno?ci strony s? kontynuowane, na stronach archiwalnych "zegar" jest blokowany na liczbie odwiedzin do chwili dokonania zmiany.


Opublikował: Marcin Birgiel
Publikacja dnia: 19.11.2013
Podpisał: Marcin Birgiel
Dokument z dnia: 20.09.2012
Dokument oglądany razy: 3 844