bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.07.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Nowy regulamin

Regulamin

Regulamin z załącznikami do pobrania:


Regulamin Organizacyjny
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Suwałkach


Ustalił:

w uzgodnieniu z:Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 121, poz. 842, z późn. zm.);
 2. zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 );
 3. niniejszego regulaminu.

§ 2

 1. Regulamin Organizacyjny, zwanym dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwałkach oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  1. powiecie – należy przez to rozumieć powiat suwalski;
  2. Powiatowym Lekarzu – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwałkach;
  3. Zastępcy Powiatowego Lekarza – należy przez to rozumieć Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwałkach;
  4. Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach;
  5. Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć zespoły, samodzielne stanowiska pracy oraz pracownie określone w niniejszym Regulaminie;
  6. kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą inspektoratem;
  7. koordynatorze – należy przez to rozumieć osobę kierującą pracownią, zespołem, a w przypadku zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt oraz ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych – starszych inspektorów weterynarii, a w razie ich braku inspektorów weterynaryjnych.

§ 3

 1. Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz.
 2. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza:
  1. wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;
  2. jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;
  3. wynikających z odrębnych ustaw.
 3. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.
 4. Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu suwalskiego.
 5. Siedziba Inspektoratu mieści się w Suwałkach, ul. Utrata 9.


Rozdział II
Organizacja Inspektoratu

§ 4

 1. Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy, kierują koordynatorzy.
 2. W zespołach, o którym mowa w § 11 i 12, koordynatorem jest starszy inspektor weterynaryjny, a w razie jego braku inspektor weterynaryjny.
 3. Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

Rozdział III
Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu

§ 5

 1. Powiatowy Lekarz wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza.
 2. Do kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:
  1. zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;
  2. reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Inspektoratu;
  3. wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu;
  4. udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;
  5. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;
  6. zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.


§ 6

 1. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Lekarza.
 2. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy działalnością Inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik.
 3. Powiatowemu Lekarzowi bezpośrednio podlega:
  1. Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych;
  2. Zespół finansowo – księgowy;
  3. Zespół ds. administracyjnych;
  4. Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej.
 4. Zastępcy Powiatowego Lekarza bezpośrednio podlega:
  1. Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt;
  2. Zespół do spraw odkażania.


§ 7

 1. Koordynatorzy odpowiadają za:
  1. należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z obowiązującymi przepisami prawa;
  2. porządek i dyscyplinę pracy;
  3. merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.
 2. Koordynatorzy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.

§ 8

 1. Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.
 2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.
 3. Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych, powinny być parafowane przez:
  1. pracownika zajmującego się sprawą;
  2. koordynatora zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny;
  3. głównego księgowego - w przypadku, gdy treść aktu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe;
  4. radcę prawnego pod względem formalno-prawnym i redakcyjnym.
 4. Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:
  1. pracownika zajmującego się sprawą;
  2. koordynatora komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument;
  3. głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.
 5. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:
  1. Powiatowy Lekarz lub jego Zastępca lub osoba która posiada właściwe upoważnienia w tym zakresie;
  2. Główny Księgowy lub jego zastępca albo inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza.
 6. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.


§ 9

 1. Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje ( w tym decyzje administracyjne ) i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia których zostali imiennie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza.

§ 10

 1. Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy oraz obieg dokumentacji określa Instrukcja Kancelaryjna.

Rozdział IV

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych

§ 11

 1. Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy:
  1. Przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz prowadzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia zgłoszonej choroby;
  2. Prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej;
  3. Opracowywanie i aktualizacja planów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
  4. Pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów, dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz pobieranie prób do badań monitoringowych na zawartość pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt żywych, w tkankach i narządach zwierząt martwych;
  5. Gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących występowania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji w tym stwierdzenia zoonozy lub wykrycia czynnika zoonotycznego;
  6. Prowadzenie dokumentacji z wykonywania zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów;
  7. Nadzorowanie zagrożeń epizootycznych lub epidemiologicznych związanych z wykonywaniem działalności z zakresu medycyny weterynaryjnej, polegającej na świadczeniu usług przez podmioty prowadzące tego typu działalność;
  8. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zdrowia zwierząt;
  9. Przestrzeganie aktów administracyjnych oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego wynikających z wykonywania wyżej wymienionych zadań;
  10. Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z przepisów;
  11. Wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt szczególnie w przypadku zaistnienia szczególnego zagrożenia epizootycznego;
  12. Przygotowywanie dokumentów dla Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwałkach wynikających z wykonywanych zadań;
  13. Nadzór nad znakowaniem i rejestracją zwierząt;
  14. Nadzorowanie eksportu i importu zwierząt oraz materiału biologicznego i reproduktorów;
  15. Prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów;
  16. Obsługa baz danych w zakresie wykonywanych zadań dla powiatu;
  17. Koordynacja programów zwalczania chorób zakaźnych,
  18. Koordynacja programu zwalczania choroby Aujeszky’go u świń na terenie powiatu;
  19. Kontrola wymogów wzajemnej zgodności (cross – complance ).
 2. W skład zespołu wchodzą następujące stanowiska pracy:
  1. ds. nadzoru nad profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt i ochroną zdrowia zwierząt;
  2. ds. nadzoru nad ochroną zwierząt, identyfikacją i rejestracją zwierząt;
  3. ds. zwalczania choroby Aujeszky’go;
  4. ds. materiału biologicznego;
  5. ds. kontroli wymogów wzajemnej zgodności;
  6. ds. obsługi administracyjnej zespołu.

§ 12

 1. Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy:
  1. Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej w tym w szczególności nad:
   • a) spełnianiem wymagań weterynaryjnych przy produkcji lub dla produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku oraz przywożonych i przeznaczonych na rynek krajowy;
   • b) spełnianiem wymagań dotyczących poszczególnych etapów produkcji;
   • c) warunkami, trybem i zakresem prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakładzie;
   • d) sposobem znakowania i pakowania tych produktów;
   • e) wymaganiami dotyczącymi świadectw zdrowia dla towarów przeznaczonych do wywozu do krajów trzecich, handlowych dokumentów identyfikacyjnych lub innych dokumentów dołączonych do tych produktów;
   • f) wymaganiami dotyczącymi środków transportu;
   • g) sposobem badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych, ryb i produktów rybnych, mięczaków i skorupiaków oraz sposób postępowania z mięsem warunkowo zdatnym lub niezdatnym do spożycia przez ludzi;
   • h) sposobem prowadzenia dokumentacji, w tym nad sposobem dokumentowania pochodzenia zwierząt, z których lub od których pozyskuje się te produkty oraz zakres i sposób prowadzenia rejestru zwierząt, a także sposób dokumentowania pochodzenia tych produktów oraz zakres i sposób rejestru tych produktów.
  2. Pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów dotyczących;
   • a) badania zwierząt rzeźnych i mięsa;
   • b) nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
   • c) monitoringowych badań laboratoryjnych, w tym również na pozostałości chemiczne i biologiczne oraz skażenia radiologiczne.
  3. Nadzór nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt na własne potrzeby w gospodarstwach rolnych, pobieranie prób do badań monitoringowych, nadzór nad podmiotami wytwarzającymi, obracającymi i stosującymi środki żywienia zwierząt i pasze lecznicze;
  4. Organizacja i koordynacja nadzoru nad stosowaniem środków żywienia zwierząt;
  5. Nadzór nad podmiotami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego w zakresie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
  6. Koordynacja pracą ds. wykrywania włośni w podległych Terenowych Punktach Wykrywania Włośni;
  7. Prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów;
  8. Przygotowywanie aktów administracyjnych oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego wynikających z wykonywania wyżej wymienionych zadań;
  9. Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z przepisów;
  10. Pobieranie prób do badań monitoringowych na zawartość pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych w środkach żywienia zwierząt;
  11. Sporządzanie powiatowych planów gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz;
  12. Obsługa bazy danych SPIWET dla powiatu;
 2. W skład zespołu wchodzą następujące stanowiska pracy:
  1. ds. nadzoru nad higieną produktów pochodzenia zwierzęcego;
  2. ds. nadzoru nad higieną produktów pochodzenia zwierzęcego;
  3. ds. nadzoru nad produkcją, obrotem i stosowaniem pasz, ich jakością oraz nadzór nad utylizacją;
  4. ds. nadzoru nad produkcją, obrotem i stosowaniem pasz ich jakością oraz nadzoru nad utylizacją.

§ 13

 1. Do zadań zespołu do spraw finansowo – księgowych należy:
  1. Opracowywanie i realizacja planów finansowych w zakresie zatrudnienia, środków budżetowych, dochodów własnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
  2. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  3. Kontrola i rozliczanie finansowe osób nie będących pracownikami Inspekcji, wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania niektórych zadań i czynności;
  4. Sporządzanie list płac, naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
  5. Opracowywanie analiz ekonomicznych, prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych i naliczanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych;
  6. Prowadzenie dokumentacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 2. Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz realizację następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:
  1. Organizuje i doskonali system wewnętrznej informacji ekonomicznej jednostki, dostarczającej danych niezbędnych do planowania działalności i podejmowania prawidłowych decyzji jak również do należytej kontroli i oceny wykonywanych zadań;
  2. Kierowanie rachunkowością jednostki;
  3. Dokonywanie kontroli finansowej wewnętrznej.
 3. W skład zespołu wchodzą następujące stanowiska pracy:
  1. główny księgowy;
  2. starszy księgowy;
  3. księgowy;
  4. referent ds. obsługi biurowej i księgowości.

§ 14

 1. Do zadań zespołu do spraw administracyjnych należy:
  1. Wykonywanie czynności związanych z obsługą sekretariatu zgodnie z aktualnymi przepisami i potrzebami;
  2. Obsługa centrali telefonicznej;
  3. Prowadzenie teczek z aktami normatywnymi – zarządzeniami Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz zarządzeniami jednostek nadrzędnych oraz dokumentacji Powiatowego Lekarza Weterynarii;
  4. Prowadzenie dokumentacji kadrowej i wszystkich spraw pracowniczych z zakresu praw pracowniczych, prawa pracy oraz służby cywilnej;
  5. Prowadzenie dokumentacji w sprawach emerytalno rentowych, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7;
  6. Ewidencja legitymacji służbowych, odznak identyfikacyjnych i upoważnień oraz dokumentacji własnej Powiatowego Lekarza Weterynarii
  7. Zamawianie i ewidencja druków ścisłego zarachowania, pieczęci, pieczątek;
  8. Prowadzenie kartotek odzieży ochronnej;
  9. Prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem, przechowywaniem i klasyfikacją materiałów archiwum zakładowego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii;
  10. Zakup i ewidencja artykułów biurowych;
  11. Prowadzenie nadzoru technicznego nad funkcjonowaniem specjalistycznych programów komputerowych ( m.in. SPIWET, Lex, programy finansowe w księgowości);
  12. Sprawowanie nadzoru nad działaniem sprzętu komputerowego stanowiącego własność PIW w Suwałkach.
 2. W skład zespołu wchodzą następujące stanowiska pracy:
  1. ds. obsługi kancelaryjno – administracyjnej, prowadzenia kadr i archiwum zakładowego;
  2. ds. informatycznych.

§ 15

 1. Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy wykonywanie obsługi prawnej Inspektoratu, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 123, poz.1059 z późn. zm. ).


§ 16

 1. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. odkażania należy:
  1. Przeprowadzanie dezynfekcji w ogniskach chorób zakaźnych zwierząt, miejsc postoju i spędów zwierząt, zakładów produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego oraz innych obiektów wymagających odkażania ze względów sanitarno – weterynaryjnych – sporządzanie stosownej dokumentacji;
  2. Zaopatrzenie w środki dezynfekcyjne i sprzęt oraz prowadzenie ewidencji tych środków.

§ 17

 1. Do zadań pracowni badania mięsa na obecność włośni (Terenowych Punktów Wykrywania Włośni ) należy:
  1. Prowadzenie badań mięsa na obecność włośni;
  2. Prowadzenie związanej z badaniami dokumentacji systemowej.
 2. Terenowe Punkty Wykrywania Włośni pod względem funkcjonowania systemu zarządzania jakością podlegają kierownikowi Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku.
 3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w podległych Terenowych Punktach Wykrywania Włośni:
  1. planuje i organizuje zakupy;
  2. rozpatruje skargi i prowadzi rejestr skarg dotyczących podległych Terenowych Punktów Wykrywania Włośni;
  3. realizuje zadania wynikające z Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące badania na włośnie;
  4. zapewnia kompetencje upoważnionych osób wykonujących badania w Terenowych Punktach Wykrywania Włośni.

§ 18

Tryb pracy Inspektoratu określa szczegółowo regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem Powiatowego Lekarza.
Wykaz załączników:

 1. Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii– zał. Nr 1.
 2. Wykaz symboli komórek organizacyjnych – zał. nr 2.Opublikował: Marcin Birgiel
Publikacja dnia: 14.07.2014
Podpisał: Witold Wałecki
Dokument z dnia: 07.06.2010
Dokument oglądany razy: 1 737